DomovZásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Tento dokument môže byť priebežne aktualizovaný. Najaktuálnejšiu verziu nájdete vždy aj s dátumom aktualizácie na internetovej stránke:

Zásady ochrany osobných údajov

Dokument bol vydaný dňa: 12.10.2021

Posledná aktualizácia prebehla dňa: 14.12.2021

Kontaktné údaje

Roman Mrákava ProfiChladenie
Matice slovenskej 366/58
91105 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 40191079
IČ DPH: SK1020120068
DIČ: 1020120068

Kontaktný e-mail: info@profichladenie.sk

Aké osobné údaje spracovávame?

Pre vyplnenie kontaktného formulára Vás žiadame o vyplnenie nasledovných údajov:

 • Krstné meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • Adresa

Pri vypĺňaní môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje.

Ktoré údaje spracovávame automaticky?

Pri návšteve našej webovej stránky spracovávame nasledovné údaje

 • IP Adresa
 • Dátum a čas návštevy tej danej časti internetového obchodu/stránky
 • Informácie o webovom prehliadači
 • Informácie o operačnom systéme
 • Informácie o nastavenom jazyku
 • Informácie o pohybe kurzorom
 • Informácie o správaní sa v elektronickom obchode (tj. čo vyhľadáte, ako sa dostanete na produktovú stránku a iné spotrebiteľské špecifiká)

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení vo vyššie uvedenom rozsahu.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov

 • Nákup tovarov a služieb – v prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov – ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom alebo problémom, musíme k jeho zodpovedaniu a vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť a e-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte kliknutím na záhlavie e-mailu marketingového e-mailu alebo môžete kedykoľvek požiadať o vyradenie e-mailom na info@profichladenie.sk
 • Zlepšovanie našich služieb – pomocou histórie Vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť najrelevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov, Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar, poprípade aby sme Vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Informácie v rámci zabezpečenia služieb odovzdávame našim partnerom a v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie našich služieb.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov alebo do odvolania takého súhlasu.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti e-mailom na info@profichladenie.sk

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov alebo do doby vyslovenia Vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť kliknutím na odkaz v marketingovom e-maily.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Zabezpečenie osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov zabezpečujeme nasledovne:

 • Pri zadávaní je spojenie šifrované HTTPS
 • Dátové úložiská spĺňajú tie najprísnejšie Európske normy a posledné legislatívne požiadavky
 • Heslá a ďalšie údaje v databázach sú zašifrované

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prostredí webovej stránky https://profichladenie.sk nedochádza ku akémukoľvek spájaniu Vašich aktivít s Vašou osobou ani k žiadnemu profilovaniu pri spracovaní Vami zadaných údajov. Systém teda nemá dopady na Vaše práva a slobody.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek:

 • Odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje
 • Právo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov
 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
 • Právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov
 • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na info@profichladenie.sk

Prístup k Vašim osobným údajom

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov a to prostredníctvom e-mailu info@profichladenie.sk

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami Vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené

Výmaz

Môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Ak však Vaše osobné údaje budeme potrebovať na právne účely – tj. neuhradená faktúra, reklamačné konanie alebo súdny spor môže byť Vaša žiadosť odmietnutá!

Máte námietky, doplnenia alebo iné otázky?

Ak máte akékoľvek námietky/doplnenia alebo otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov prosím kontaktujte nás na info@profichladenie.sk

Sťažnosti

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti k spracúvaniu Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte aby sme zabezpečili nápravu alebo obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov. Radi Vám vo všetko vyjdeme v ústrety na vyššie uvedených kontaktoch alebo špeciálne zriadenom e-maily: info@profichladenie.sk

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.